fbpx

Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта www.aicapital.eu. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Ей Ай Кепитал ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. 

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите условия: 

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта. 

„УСЛУГА/И“ на сайта представляват достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта. 

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бедействия на трети лица, които са в протоворечие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др. 

II. Общи разпоредби
1. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Ей Ай Кепитал ООД.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. 

III. Авторски права
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. 

IV. Поверителност
1. Ние събираме лични данни на този уебсайт само, ако са предоставено директно от вас (потребителя), напр. име, имейл адрес, браузър и IP адрес и са предоставени с вашето съгласие. Обикновено, предоставяте такива информация само, ако се свържете с нас чрез контактната ни форма. Контактната форма може да бъде проверявана чрез автоматизирана услуга за откриване на спам.
2. Ние може да съхраняваме и обработваме лични данни, които ни предоставяте в съответствие с GDPR, но няма да прехвърляме, споделяме, продаваме, даваме под наем или предоставяме лични данни на трети лица. Информацията, която събираме и съхраняваме във връзка с Вас, се използва главно, за да можем да предоставяме услугите си на Вас и да изпълняваме договорните си ангажименти към Вас. Информацията се запазва за неопределено време.
3. Използваме също аналитични и статистически инструменти, които следят подробностите за посещенията ви в уебсайта ни и ресурсите, до които имате достъп, включително, но не само данните за трафика, данните за местоположенията, уеблогове и други комуникационни данни, като те не могат да ви идентифицират лично.
4. Предаването на информация чрез интернет или електронната поща не е напълно защитено. Въпреки че ще направим всичко възможно да защитим вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, докато ги предавате на нашия сайт. Всяко такова предаване е на ваш собствен риск.
5. Използваме защитен сървърен софтуер (SSL) и защитни стени, за да защитим информацията ви от неразрешен достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
6. Можете да поискате да получите експортиран файл с личните данни, които съхраняваме за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме длъжни да пазим за административни, правни или цели за сигурност.
7. Ей Ай Кепитал ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. 

V. Бисквитки
1. Уеб сайтът използват бисквитки (Cookies). Бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.
2. Бисквитките могат да бъдат „постоянни“ или „сесийни“: постоянните се съхраняват от уеб браузъра и остават валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийните от друга страна изтичат в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.
3. Сайтът използва постоянни и сесийни бисквитки от първа страна, както и такива от трети страни. Бисквитките се необходими за нормалното функциониране на сайта – потребителски настройки, сесии, съдържание, търсения, разрешение за бисквитки и анонимна статистика.
4. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързано с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки.
5. Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.
6. Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър. Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове. 

VI. Ограничаване на отговорността
1. Собствениците, служителите, агентите или представителите на AI Capital не действат като инвестиционни консултанти. Нито един от материалите, рекламите или друго съдържание на сайта на AI Capital не представлява оферта или покана за закупуване или продажба на ценни книжа и/или договори за разлика (ДЗР) от профилирани, споменати или дискутирани финансови инструменти. Всички новини, мнения, проучвания, данни или друга информация, съдържаща се в този уебсайт, се предоставят като общ пазарен коментар и не представляват инвестиционни или търговски съвети.
2. Не се прави никакво представяне, че никоя сметка няма или е вероятно да постигне печалби или загуби, подобни на тези, дискутирани на този сайт. Миналото представяне на всяка търговска система или методология не е непременно показателно за бъдещи резултати. AI Capital и нейните ръководства и служители не носят отговорност за каквито и да е специални, косвени, случайни или последващи вреди, включително, без да се ограничават до загуби, загубени приходи или загубени печалби, които могат да възникнат от тези материали.
3. Комисионните, таксите и другите разходи, свързани с инвестирането, търгуването или абонирането за търговска система, могат да варират от брокер до брокер. Трябва да се консултирате или да се свържете с вашия брокер за тези разходи. Имайте предвид, че някои сделки може да са печеливши за някои, а не за вас, след като вземете предвид тези разходи.
4. Ей Ай Кепитал ООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Ей Ай Кепитал ООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Ей Ай Кепитал ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
5. Ей Ай Кепитал ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
6. Ей Ай Кепитал ООД не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
7. Сайтът може да съдържа вградено съдържание (видео, изображения, статии и др.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държат по същия начин, ако посетителя е посетил друг уебсайт. Тези сайтове могат да събират информация за вас, да използват бисквитки, вграждат допълнително проследяване от трети страни, да следят взаимодействието ви с вграденото съдържание и други, за които ние нямаме контрол.
8. Ей Ай Кепитал ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта. 

VII. Предупреждение за риск
1. Автоматизираната търговията на маржин носи висока степен на риск. Съществува възможност да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от вас средства. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Високото ниво на ливъридж може да увеличи както вашата печалба, така и вашата загуба. 

VIII. Промени
1. Ей Ай Кепитал ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
3. Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 25.05.2018 г.

Sign up for our Free Course

Understanding Auto Trading

and you will receive
Special Bonus

1 month free use of our Trading System